Eredienst en liturgie - De eredienst - inleiding

Zaterdag, 7 november 2020

De eredienst, een inleiding

Eerste Bijbelstudie n.a.v. Exodus 20: 18 -26

Bij de wetgeving op de Sinaï is het God die Zijn volk, dat Hij uit het slavenhuis heeft geleid, bijeenroept om Zijn Wet en Woorden te horen. Israël is uitgekozen om het volk van God te zijn. Dat heeft God aan Abraham, Izak en Jacob beloofd. Zijn komst is met majesteit en roept angst en vrees op. Mozes, als de middelaar van het OT, roept hen op om niet bang te zijn.

God zegt hen geen andere goden te dienen, de brand- en dankoffers te brengen op een altaar van ruwe stenen en… belooft op elke plaats waar Hij Zijn Naam zal laten gedenken, Hij naar hen toe komt en hen zal zegenen.

 1. Alle initiatief, invulling en betekenis komt van God Zelf.
  De eredienst is voluit geestelijk van aard en we hebben Zijn Hulp en leiding nodig. Daarom het Votum, onze gezamenlijke stem/belijdenis: “Onze hulp is in de Naam van de Heere, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van Zijn handen.”
 2. God roept/kiest Israël om Zijn volk te zijn. (Ex. 4:22,23, (Hd 13:17 e.v.) God roept/kiest uit deze wereld de gemeente om Zijn volk te zijn. Hand. 2: 39, 1Kor. 1:2, 1 Tim 3:15, 1 Ptr. 2:9 Hij leidt hen uit de duisternis tot het Licht. (Kol. 1: 13, Hand 26: 17, 18)Vanuit de slavernij van de zonde tot de vrijheid (Rom. 6: 17, 18) door het offer en de opstanding van Christus. (1 Thes. 4: 14)
 3. Tot de gemeente mogen behoren is verkiezing van God! (Rom. 9: 23,24)
 4. Het is ook enkel genade om daar te zijn waar God wil komen en zegenen.
 5. Gods verschijning en woorden roepen vrees op vanwege Zijn heiligheid en hun zonde. Echter de middelaar Mozes en de grote Middelaar Jezus zeggen: Vrees niet…
 6. De samenkomst van de gemeente is het komen voor Gods aangezicht. Wie kan dan zonder offer en Middelaar voor God verschijnen? Zoals dat in het OT niet kon zonder de ceremoniële dienst van de priesters en de offers, zo kan dat nu ook niet zonder dat we gelovig vertrouwen dat onze grote Hogepriester Zich heeft opgeofferd en heeft geroepen. “Het is volbracht!”

Vragen:

 1. Wat zou het onder 1 genoemde kunnen helpen om dit als gemeente beter en steeds weer opnieuw te beseffen?
 2. Wat betekent de verkiezing onder 2?
 3. De eredienst is verkiezing en genade van God. Wat voor gevolgen heeft dat concreet voor ons deelnemen aan de eredienst?
 4. Wat kunnen we zeggen van de verschillen tussen het OT en NT als het gaat om de eredienst?

Reflectie kerkenraad:

 1. We beseffen te weinig dat de eredienst Gods initiatief is en we als ‘leerlingen’ en ‘kinderen van Gods verbond’ samengeroepen worden om niet elkaar maar God te dienen en te eren.
 2. Hoe staat het met het ontzag en de liefde voor de Heere en het vertrouwen dat Hij nabij is in de dienst! We bidden vaak meer om de komst van de Heilige Geest (terwijl Die beloofd is!) dan dat we ons bekeren van een wereldse denk- en leefwijze en vragen om een ontvankelijk hart voor Zijn aanwezigheid.
 3. We zouden graag samen met de gemeente willen uitspreken dat onze hulp en verwachting alleen van God is door dit votum ook in de leesdiensten uit te spreken aan het begin van elke dienst.
« Naar het nieuwsoverzicht